Algemene Voorwaarden

Spring snel naar de Algemene Voorwaarden van:


Algemene voorwaarden privé- en groepsles:

 • Deelnemers kunnen zwemmen.
 • Deelnemers hebben geen lichamelijke klachten.
 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het materiaal. Als er door onzorgvuldig gebruik iets kapot gaat of vermist wordt, zal hij/zij de kosten die dat met zich meebrengt vergoeden.
 • Deelnemers zullen de aanwijzingen van de instructeur opvolgen.
 • Het is mogelijk dat er foto- en videoopnames gemaakt worden voor promotionele doeleinden.
 • Verzetten of afzeggen van een les dient minimaal 72 uur van te voren te gebeuren.
 • Als een les 24 tot 72 uur voor aanvang wordt verzet of afgezegd, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij niet ‘op komen dagen’ of ‘afbellen’ binnen 24 uur, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 • Bij ziekte van de instructeur of heftige weersinvloeden, wordt een nieuwe datum gekozen.
 • Alhoewel veiligheid het belangrijkste is tijdens de les, is deze op eigen risico.

 

 

Algemene voorwaarden Cursus:

 • De deelnemer kan zwemmen.
 • De deelnemer heeft geen lichamelijke klachten die het SUPpen of de veiligheid in de weg staan.
 • Bij heftig weer waarbij de veiligheid in gevaar is of bij ziekte van de instructeur, kan de les gecanceld worden en wordt er door de instructeur een nieuwe datum gekozen. Kun je dan niet, dan kijken we naar de mogelijkheid dat je de les bij een andere groep kunt inhalen. Lukt dat ook niet, dan vervalt je les.
 • Als je zelf een dag niet kan komen SUPpen, kan deze les niet worden ingehaald.
 • De inschrijving is definitief als er het geld is overgemaakt op Iban: NL03 INGB 0004593304 t.a.v. Noord-Holland Windsurfing, Alkmaar. Ondervermelding van ‘SUP Cursus – Naam Deelnemer’.
 • Mocht een groep niet doorgaan omdat er minder dan 4 inschrijvingen zijn, dan hoor je dat natuurlijk van ons en wordt het betaalde geld teruggestort.

 

 

Algemene voorwaarden materiaal huur:

 • Ik kan zwemmen.
 • Ik heb geen lichamelijke klachten.
 • Ik ben verantwoordelijk voor het materiaal. Als er door onzorgvuldig gebruik iets kapot gaat of vermist wordt zal ik de kosten die dat met zich meebrengt vergoeden.
 • Ik zal de aanwijzingen van de verhuurder opvolgen.
 • Ik ga niet verder het water op dan de verhuurder heeft aangegeven. Doe ik dit wel en kom ik binnen de afgesproken tijd niet terug waardoor de surfschool mij moet komen helpen, dan betaal ik de extra tijd die ik op het water was plus € 50,- voor de rescue.

 

 

Algemene voorwaarden bedrijven, scholen en andere groepen groter dan 8 personen:

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Noord-Holland Windsurfing: Windsurfschool leerwindsurfen.nl en SUPschool leersup.nl.
 2. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten welke door Noord-Holland Windsurfing worden georganiseerd.
 3. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers die gebruik maken van de diensten van Noord-Holland Windsurfing.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Noord-Holland Windsurfing en een wederpartij waarop Noord-Holland Windsurfing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offerte

 1. Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Een offerte is 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Overeenkomst

Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door Noord-Holland Windsurfing georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel telefonisch of per e-mail voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 5. Inachtneming van de risico’s

Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel per e-mail heeft bevestigd) verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alsmede alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. En iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Noord-Holland Windsurfing mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden.
 2. Noord-Holland Windsurfing houdt zich het recht voor om de prijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte.

Artikel 7. Volmachten

 1. Enkel en alleen de eigenaar van Noord-Holland Windsurfing is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
 2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
 3. Bij bevestiging van een activiteit bij Noord-Holland Windsurfing wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.
 2. Bij een Activiteit op locatie is de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Eventuele extra kosten vanwege het in gebreke blijven van het verkrijgen van een benodigde vergunning worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 9. Schade

 1. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
 2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Noord-Holland Windsurfing en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 10. Begeleiding

 1. De deelnemers die een activiteit met Noord-Holland Windsurfing zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
 2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 11. Betaling, rente en incassokosten

 1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 3. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde.
 4. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
 5. Noord-Holland Windsurfing vraagt bij bedrijfs-, groeps- en schoolevenementen een aanbetaling van 30% van het totale factuurbedrag.

Artikel 12. Annulering

 1. Annulering dient ten allen tijde schriftelijk en/of per e-mail te geschieden. Datum poststempel en/of datum binnenkomst email wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
 2. Bij annulering zal Noord-Holland Windsurfing de volgende kosten in rekening brengen. (Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering):
  1. van 8 tot 14 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
  2. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
  3. binnen 2 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.
 3. Noord-Holland Windsurfing behoudt zich het recht voor, activiteiten te annuleren zonder dat Noord-Holland Windsurfing zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid Noord-Holland Windsurfing

 1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Noord-Holland Windsurfing, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.
 2. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Noord-Holland Windsurfing aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
 3. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Noord-Holland Windsurfing.
 4. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Noord-Holland Windsurfing leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Noord-Holland Windsurfing gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
Scroll naar boven